Ulga dla rolników

Jesteś płatnikiem podatku rolnego?

Przysługuje Ci ulga inwestycyjna na budowę instalacji fotowoltaicznej!

Na jakie wydatki można wykorzystać ulgę?

Jeśli płacisz podatek rolny to (zgodnie z art.13 ustawy o podatku rolnym) przysługuje Ci ulga na inwestycje typu: 1. budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska, 2. zakup i zainstalowanie: a) deszczowni, b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód). Niestety ulgi inwestycyjnej nie można połączyć z innym dofinansowaniem, kredytami, pożyczkami pochodzącym ze środków publicznych, np. z programem Agroenergia. Wydatki poniesione na inwestycje muszą być sfinansowane z własnych środków lub przez kredyt czy pożyczkę.

Jaka jest wysokość ulgi dla rolnika?

Z ulgi inwestycyjnej rolnik może skorzystać dopiero po zakończeniu inwestycji. Płatnik może odliczyć od swojego podatku rolnego 25% wysokości poniesionych nakładów na inwestycję. Poniesione koszty muszą być udokumentowane rachunkami. A ziemia powinna być zlokalizowana w gminie, w której została wykonana inwestycja, np. instalacja fotowoltaiczna. Rozliczenia ulgi od podatku trzeba dokonać w ciągu 15 lat.

Jak uzyskać ulgę od podatku rolnego?

Rolnik, który chce skorzystać z ulgi od należnego podatku rolnego powinien złożyć wniosek. Druki są dostępne, np. w gminie. Należy przygotować zestawienie poniesionych kosztów, rachunki i faktury, które należy dołączyć do wniosku.

Uzupełniony wniosek należy złożyć do organu tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta , na terenie którego została wykonana instalacja fotowoltaiczna Jeśli rolnik wykonał kilka inwestycji na obszarze kilku gmin lub miast to wnioski na poszczególne inwestycje powinny być złożone oddzielnie do każdego organu – na obszarze którego poniesione zostały wydatki.

Jak dokonać odliczenia należnego podatku rolnego?

Wysokość ulgi jest podana z urzędu w decyzji, która ustala wysokość należnego podatku rolnego. Rolnik zobowiązany do złożenia deklaracji na podatek rolny musi dokonać odliczenia określoną kwotę ulgi z decyzji od swojego podatku rolnego.

Czy można stracić prawo do ulgi?

Jeśli obiekt i urządzenie, np. instalacja fotowoltaiczna, dla którego została przyznana ulga zostanie sprzedane lub płatnik zmieni ich przeznaczenie na inne cele niż określone przez warunki ulgi inwestycyjnej – wtedy rolnik traci możliwość odliczenia od podatku niewykorzystanej kwoty.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Masz pytania?

Ulga inwestycyjna dla rolników - masz pytania?

Biuro tel. 884 881 650 – SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Pod tym numerem jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 9 do 17.

Napisz do nas